THU MUA PHẾ LIỆU KCN QUỐC TẾ PROTRADE<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-2122669745ec2'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='9829' 
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

THU MUA PHẾ LIỆU KCN QUỐC TẾ PROTRADE
0 (0)

KCN Quốc tế Protrade thuộc địa phận tại trung tâm thị xã Quốc tế Protrade, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. Khu công nghiệp này tập trung nhiều công ty thuộc nhiều ngành nghề khác nhau. Chính vì...