Quy tắc đóng gói và bốc xếp hàng dễ vỡ<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-36390456386da'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='11481' 
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

Quy tắc đóng gói và bốc xếp hàng dễ vỡ
0 (0)

05/11/2020
Hàng dễ vỡ thường bao gồm đồ điện tử, rượu bia và các món đồ lưu niệm, dược phẩm y tế đựng trong thủy tinh… Hàng dễ vỡ thường không được các đơn vị bốc xếp chào đón. Tuy...