Nhôm hợp kim 3003<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-316692202115c'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='12334' 
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

Nhôm hợp kim 3003
0 (0)

09/24/2023
Mô tả về nhôm hợp kim 3003: Nhôm hợp kim 3003 có thành phần gồm Al, Mn cùng một tỷ lệ phần trăm nhỏ của Cu và là một hợp kim nhôm thường được sử dụng. Việc bổ sung...