Kim loại sắt không tan trong dung dịch<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-58c4d38360380'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='12238' 
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

Kim loại sắt không tan trong dung dịch
0 (0)

08/03/2022
Kim loại sắt không tan trong dung dịch A. HNO3 đặc, nóng. B. H2SO4 đặc, nóng. C. HNO3 đặc, nguội. D. H2SO4 loãng. Đáp án C: Fe, Al hay Cr không tan được trong \(H_2SO_4, HNO_3\) đặc nguội Chọn...