Hồ sơ cần chuẩn bị công bố lưu hành mỹ phẩm nhập khẩu 2021<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-8e35e8d638d8a'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='6308' 
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

Hồ sơ cần chuẩn bị công bố lưu hành mỹ phẩm nhập khẩu 2021
0 (0)

Công bố lưu hành mỹ phẩm. Hồ sơ Công bố lưu hành mỹ phẩm hướng đến việc tạo ra 1 tiêu chuẩn chung cho những nước thành viên ASEAN trong việc điều hành lưu hành sản phẩm mỹ phẩm. trong khoảng đấy, các sản phẩm mỹ phẩm được công nhận chất lượng tại 1 nước sẽ được chấp...