Dự báo giá đồng phế liệu tại ẤN ĐỘ: Ngày 15 tháng 10 năm 2022<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-4cbe863b79883'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='12330' 
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

Dự báo giá đồng phế liệu tại ẤN ĐỘ: Ngày 15 tháng 10 năm 2022
0 (0)

10/13/2022
Giá đồng phế liệu ở Ấn Độ hiện đang cao hơn đáng kể, được thúc đẩy bởi tăng trưởng nhu cầu từ Trung Quốc. Các nhà nghiên cứu RIM của chúng tôi đã phân tích mối tương quan giữa...