Đồng; Phế liệu kim loại của tương lai<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-b23b264671b9d'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='10207' 
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

Đồng; Phế liệu kim loại của tương lai
0 (0)

Giá kim loại đồng Việt Nam nằm trong vùng thiệt hại chung của kim loại thế giới. Dịch bệnh hoành hành khiến cho khai thác khoáng sản bị ngưng trệ, hoạt động xuất nhập khẩu bị cấm vận trong...