Cho thuê nhân công thời vụ năm 2020<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-1394d384663ec'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='11501' 
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

Cho thuê nhân công thời vụ năm 2020
0 (0)

05/26/2020
Đại Nam chuyên cung ứng lao động (cho thuê lại lao động) chất lượng tại Khu vực phía Nam đặc biệt là TP.HCM. Chúng tôi cung ứng lao động số lượng lớn, mỗi tháng có thể cung ứng hơn 1000...