Bốc xếp chợ bình điền<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-1651494304167'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='11590' 
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

Bốc xếp chợ bình điền
0 (0)

Chợ Bình Điền là khu vực tụ tập hàng hóa, xe ra vào liên tục. Vì vậy mà nhu cầu bốc xếp hàng hóa tại đây cũng ngày một nhiều. Công ty Đại Nam đáp ứng nhu cầu bốc...