Bốc vác chợ đầu mối<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-30d68464873d7'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='11580' 
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

Bốc vác chợ đầu mối
0 (0)

Chợ đầu mối là nơi tập trung rất nhiều mặt hàng nông sản, hải sản khác nhau và nhiều loại hàng hóa khác. Với lượt hàng hóa tập trung mỗi ngày rất nhiều nên việc cần dịch vụ bốc...