Thép hộp 100×200, 150×200, 150×250, 150×300<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-1ebbf033644d6'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='7328' 
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

Thép hộp 100×200, 150×200, 150×250, 150×300
0 (0)

09/29/2021
Thép hộp 100×200, 150×200, 150×250, 150×300 được kê khai báo giá bên dưới chỉ mang tính chất chung là để tham khảo. Dưới sự biến động ít nhiều của thị trường mà bảng giá có thể thay đổi liên...